Wprowadzone w maju 2015 roku nowe prawo restrukturyzacyjne wnosi do życia gospodarczego nową jakość. Pomaga wspierać przedsiębiorców, których firmy są niewypłacalne bądź zagrożone takim statusem. Nasza kancelaria dostrzega możliwości jakie daje nowe prawo restrukturyzacyjne w zakresie mechanizmów reorientacji firm. Zasadność zastosowania się do regulacji następuje, gdy wszelkie zasoby wewnętrzne przedsiębiorstwa (także intelektualne) nie są wystarczające dla wprowadzenia skutecznych zmian.

Zgodnie ze wskazaniami ustawodawczymi istotną rolę w procesie zmian odgrywa doradca restrukturyzacyjny. Uprawniony jest do udzielania porad, sporządzania opinii i przygotowywania wyjaśnień, jak też świadczenia innych usług w obszarze upadłości oraz restrukturyzacji. Instytucja doradcy ma na celu:

  • wprowadzenie wyraźnego podziału na osoby przeprowadzające likwidację firmy oraz na osoby dokonujące czynności w zakresie restrukturyzacji;
  • wprowadzenie zawodu o działaniu i charakterze komercyjnym (w przeciwieństwie do syndyka);
  • propagowanie postaw przedsiębiorców w zakresie rozwiązywania problemów firmy pod nadzorem sądowym.

Zmiany w kodeksie cywilnym – od 8 września br.

Dnia 8 września 2016 r. wchodzi życie nowelizacja kodeksu cywilnego.

Pierwszą zmianą jest dodanie art. 65(1) k.c., który rozciąga stosowanie przepisów o oświadczeniach woli, także na inne oświadczenia. Ustawa nie precyzuje jednak jakie. Z uzasadnienia do projektu ustawy wynika, że mają to być zwłaszcza oświadczenia wiedzy lub uczuć.

Dotychczas tylko pewne oświadczenia wiedzy wywoływały skutki prawne, teraz ma to dotyczyć wszystkich. Między innymi uznaje się, że oświadczenia wiedzy składane przez spółkę w trakcie postępowania w sprawach zamówień publicznych należy[...]

Centralny Rejestr Restrukturyzacji i Upadłości

    •  Aleksandra Witowska
  • Komentarze

Prawo restrukturyzacyjne powołuje do życia Centralny Rejestr Restrukturyzacji i Upadłości. Zgodnie z ustawą ma on służyć zamieszczaniu i obwieszczaniu postanowień, zarządzeń, dokumentów i informacji dotyczących postępowań: restrukturyzacyjnego i upadłościowego. Rejestr ma również umożliwiać składanie pism i dokumentów oraz dokonywanie doręczeń.

Rejestr prowadzony będzie w systemie administrowanym i udostępnianym przez Ministra Sprawiedliwości. Zgodnie z regulacjami prawa restrukturyzacyjnego rejestr ma realizować następujące funkcje:[...]

Układ

Istota układu w postępowaniu restrukturyzacyjnym sprowadza się do określenia sposobu zrestrukturyzowania zobowiązań dłużnika. Celem przeprowadzenia tej restrukturyzacji ma być jak najpełniejsze zaspokojenie wierzycieli. Zgodnie z założeniami ustawy, prawidłowo przeprowadzona restrukturyzacja ma zapewniać wierzycielom zaspokojenie ich wierzytelności w stopniu większym niż dotychczas stosowana procedura ogłaszania upadłości dłużnika i likwidacji jego majątku. Oczywiście również w tym przypadku nie zawsze będzie dochodziło do pełnego zaspokojenia wierzycieli ale co do[...]

Menedżer nie ucieknie od odpowiedzialności za granicę

Komentarz Michała Tomczaka dla „Dziennika Gazeta Prawna” z dnia 15 marca 2016 roku (dodatek: Firma i Prawo)

Zakładanie spółki w krajach o liberalnych przepisach, by uniknąć kary za niezgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości w terminie, nie ma już sensu. Taką możliwość zablokował ostatnio Trybunał Sprawiedliwości UE.

Przedsiębiorca, który prowadzi biznes również w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, musi respektować przepisy prawa upadłościowego obowiązującego w obu krajach. Taki wniosek można wyciągnąć z niedawnego wyroku Trybunału Sprawiedliwości[...]

Rada wierzycieli – próba samodzielności (uprawnienia rady i procedowanie)

Choć Prawo upadłościowe i naprawcze poddane zostaje najpoważniejszej nowelizacji od czasu wejścia w życie ustawy w październiku 2003 roku, łącznie ze zmianą samego tytułu ustawy, dotychczasowa numeracja artykułów nie ulega zmianie.

Podstawowe uprawnienia

Art. 206 Prawa wymienia najważniejsze uprawnienia rady, przy czym pamiętać należy, że pozostała część tych uprawnień rozsiana jest po całej ustawie, dlatego wymowa tej listy jest cokolwiek ograniczona.[...]

Rada wierzycieli – nowa próba samodzielności (powołanie i skład)

Postępowanie upadłościowe prowadzone jest w interesie wierzycieli – tak było zawsze, choć można odnieść wrażenie, że w praktyce upadłościowej trwa nieustanna walka między elementem „państwowego” władztwa nad upadłością, sprawowanego przez sąd i wyznaczanych przez niego urzędników, a rzeczywistym celem postępowania, jakim jest zaspokojenie wierzycieli w jak największym stopniu. Rzeczywisty efekt przyjętych rozwiązań zależy nie od zasadniczych deklaracji ideowych, ale od szczegółów przyjętych rozwiązań.[...]

 Do góry