Prepack, czyli przygotowana likwidacja

Jedną z nowości wprowadzonych do polskiego prawa upadłościowego wraz wejściem w życie 1 stycznia 2016 roku nowego Prawa restrukturyzacyjnego i nowelizacją Prawa upadłościowego będzie instytucja przygotowanej likwidacji, tzw. prepacku. Prepack można ogólnie określić jako ustalenie pomiędzy inwestorem a niewypłacalnym przedsiębiorcą warunków sprzedaży całości lub części jego przedsiębiorstwa jeszcze przed ogłoszeniem upadłości dłużnika.

Rozwiązanie takie pozwala przede wszystkimi na zachowanie ciągłości funkcjonowania przedsiębiorstwa, przy jednoczesnej możliwości[...]

Doradca restrukturyzacyjny

Podstawowym założeniem nowej regulacji jest realizacja polityki nowej szansy, zgodnie z którą w stosunku do przedsiębiorstwa borykającego się z problemem niewypłacalności nie jest jego likwidacja, lecz skutecznie przeprowadzona restrukturyzacja. W celu zapewnienia należytego realizowania mechanizmów przewidzianych w poszczególnych postępowaniach restrukturyzacyjnych ustawodawca przewidział w nowej regulacji powołanie doradcy restrukturyzacyjnego. Jest to podmiot, który z założenia ma wspierać cały proces naprawczy. Ma to być podmiot profesjonalny, należycie przygotowany do[...]

Zmiany w prawie upadłościowym

Zmiany w ustawie prawo upadłościowe i naprawcze

Dnia 1 stycznia wchodzi w życie ustawa prawo restrukturyzacyjne, która poza wprowadzeniem nowego postępowania restrukturyzacyjnego zakłada również szereg zmian w ustawie prawo upadłościowe i naprawcze (dalej też jako „Ustawa”).

Przede wszystkim ustawa prawo upadłościowe i naprawcze otrzymuje nowy tytuł w brzmieniu „Prawo upadłościowe”. Z ustawy usunięte bowiem zostaną: postępowanie układowe, postępowanie naprawcze oraz postępowanie likwidacyjne z możliwością zawarcia układu. W miejsce tych postępowań wejdą nowe[...]

Przesłanki upadłościowe – po zmianach

Co do przesłanek upadłościowych idea ustawy z 2003 roku „Prawo upadłościowe i naprawcze” niewątpliwie na tym polegała, by przesłanki upadłościowe możliwie uściślić w stosunku do obowiązującej poprzednio ustawy z 1934 roku. Miało to zapewne zapobiegać względności i czy dowolności ocen sądowych przy orzekaniu o upadłości. Idea była tyleż słuszna, co nierealistyczna.

Wadliwość dotychczasowej regulacji przesłanek

Jak powszechnie wiadomo dotychczasowa ustawa, obowiązująca do końca 2015 roku sformułowała dwie podstawowe przesłanki.[...]

O potrzebie zmian prawa upadłościowego

    •  Amelia Daszkiewicz
  • Komentarze

Ulepszenie Prawa upadłościowego

W dniu 1 stycznia 2016 roku wejdzie w życie nowa ustawa Prawo restrukturyzacyjne. Już teraz można rzec, że Prawo restrukturyzacyjne wprowadzi rewolucję do aktualnego prawa upadłościowego i naprawczego. Wskazać bowiem należy, że postępowanie upadłościowe z możliwością zawarcia układu oraz postępowanie naprawcze zostaną usunięte z ustawy prawo upadłościowe i naprawcze. Konsekwentnie, od 1 stycznia 2016 roku, ustawa ta będzie nosić nową nazwę to jest Prawo upadłościowe.[...]

Układ częściowy

Jedną z nowości jakie pojawią się w polskim systemie prawnym od 1 stycznia 2016 roku, wraz z wejściem w życie ustawy Prawo Restrukturyzacyjne (dalej także jako ustawa), będzie instytucja układu częściowego. Wprowadzenie przez ustawodawcę tej instytucji jest niewątpliwie wynikiem obserwacji praktyki obrotu gospodarczego oraz problemów jakie pojawiały się na etapie zawierania układu w postępowaniu upadłościowym.  

Dotychczas bowiem zawarcie układu w postępowaniu układowym miało charakter zero – jedynkowy. Jeżeli zadłużony przedsiębiorca nie był w stanie porozumieć[...]

 Do góry