Postępowanie sanacyjne

Postępowanie sanacyjne to ostatnie z czterech, nowych postępowań restrukturyzacyjnych. To postępowanie jest przewidziane dla tych przedsiębiorców, którym nie udało się zawrzeć układu w żadnym z wcześniejszych postępowań, a którzy będą chcieli skorzystać ze specjalnych instrumentów prawnych mających umożliwić im osiągnięcie znaczącej poprawy sytuacji ekonomicznej, przy zapewnieniu jednoczesnej ochrony przez egzekucją. Celem będzie danie przedsiębiorcy dodatkowego czasu na wdrożenie niezbędnych działań w celu przeprowadzenia skutecznej restrukturyzacji, którego[...]

Postępowanie układowe

Postępowanie to będzie przeznaczone dla przedsiębiorców, których suma wierzytelności spornych uprawniających do głosowania nad układem przekroczy 15 % sumy wierzytelności uprawniających do głosowania nad układem i wobec tego nie będą mogli skorzystać z postępowania o zatwierdzenie układu oraz przyspieszonego postępowania układowego. Trzeba jednocześnie zauważyć, że postępowanie układowe nie będzie dostępne dla zadłużonych przedsiębiorców, których suma spornych wierzytelności nie będzie przekraczać wspomnianych 15 %. Innymi słowy, jeżeli suma spornych wierzytelności[...]

Przyspieszone postępowanie układowe

Drugim, nowym wprowadzonym przez Prawo Restrukturyzacyjne jest przyśpieszone postępowanie układowe. Podobnie jak postępowanie o zatwierdzenie układu, postępowanie to również będzie mogło zostać przeprowadzone w przypadku, gdy suma wierzytelności spornych uprawniających do głosowania nad układem nie przekraczać będzie 15 % sumy wierzytelności uprawniających do głosowania nad układem, a jego celem umożliwienie dłużnikowi zawarcia układu po sporządzeniu i zatwierdzeniu spisu wierzytelności w uproszczonym trybie. Różnicą będzie to, że o wszczęciu tego postępowania[...]

Postępowanie o zatwierdzenie układu

Postępowanie o zatwierdzenie układu, to pierwsze z czterech postępowań restrukturyzacyjnych, które wejdą do polskiego systemu prawnego na mocy Prawa Restrukturyzacyjnego począwszy od 1 stycznia 2016 roku. Postępowanie to będzie przewidziane dla tych zadłużonych przedsiębiorców, których suma spornych wierzytelności uprawniających do głosowania nad układem nie przekracza 15 % sumy wierzytelności uprawniających do głosowania nad układem. Zaletą tego postępowania będzie ograniczenie do minimum roli sądu, gdyż to sam dłużnik, przy udziale nadzorcy układu, będzie zbierał[...]

Prawo restrukturyzacyjne – przedmiot regulacji

    •  Amelia Daszkiewicz
  • Komentarze

Już od przyszłego roku, w życie wejdzie nowa Ustawa Prawo Restrukturyzacyjne, która w znacznej części zastąpi przepisy Prawa Upadłościowego i Naprawczego oraz wprowadzi całkowicie nowe postępowania. Zamiast postępowania upadłościowego z możliwością zawarcia układu oraz zamiast postępowania naprawczego powstaną cztery nowe postępowania uregulowane w Prawie Restrukturyzacyjnym takie jak: postępowanie o zatwierdzenie układu, przyspieszone postępowanie układowe, postępowanie układowe oraz postępowanie sanacyjne. Postępowanie upadłościowe obejmujące likwidację dłużnika[...]

Postępowanie grupowe w Polsce

Jednorodzajowość roszczeń członków grupy polegać musi na jednorodzajowości przedmiotu sporu rozumianego nie jako jednorodzajowość samych roszczeń lub zobowiązań w znaczeniu ogólnym, ale jako jednorodzajowość będących przedmiotem sporu stosunków prawnych.

Przenosząc te uwagi natury ogólnej na poziom konkretnych potencjalnych stanów faktycznych, należy wskazać, że za jednorodzajowe można by uznać np.:

1) roszczenia z jednego typu czynu niedozwolonego, jeżeli podstawowy stosunek prawny jest dla wszystkich jednakowy (np. odpowiedzialność za ruch przedsiębiorstwa - art.[...]

 Do góry