Sukcesja pół-uniwersalna, czyli skutki przekształcenia przedsiębiorcy w spółkę

W dniu 26 lutego 2015 roku, Sąd Najwyższy wydał uchwałę (sygn. akt III CZP 106/14), którą potwierdził, że przepis art. 788 § 1 k.p.c. ma zastosowanie w razie przejścia uprawnień lub obowiązków w wyniku przekształcenia przedsiębiorcy w jednoosobową spółkę kapitałową.W przedmiotowym stanie faktycznym spółka X wniosła o nadanie nakazowi zapłaty, z dnia 14 lutego 2013 roku, wydanego przeciwko D.R. oraz spółce Y spółka z ograniczoną odpowiedzialnością klauzuli wykonalności w stosunku do Hurtowni Artykułów Przemysłowych A. S.A.  Spółka X wskazała, że wskutek[...]

Kredyt dyskontowy

Kredyty dyskontowe, zwane inaczej wekslowymi kredytami bankowymi, są udzielane przez banki zgodnie z regulacją ustawy z dnia z dnia 29 sierpnia 1997 roku prawo bankowe (dalej jako „Prawo bankowe”) oraz ustawy z dnia z dnia 28 kwietnia 1936 roku prawo wekslowe. W praktyce mają one duże znaczenie gospodarcze, gdyż są oprocentowane niżej niż inne kredyty bankowe. Jest to również jeden z rodzajów refinansowania wierzytelności przy zastosowaniu kredytu handlowego. W tym ostatnim przypadku dostawca udziela kredytu swoim klientom, przyjmując od nich weksel z odroczonym terminem płatności.[...]

Nowa ustawa o obligacjach

W dniu 2 lutego 2015 roku nowa ustawa o obligacjach, w brzmieniu przyjętym przez Sejm, została podpisana przez Prezydenta. Ustawa wejdzie w życie z dniem 1 lipca 2015 roku.

Zgodnie z treścią pierwotnego projektu założeń Ministerstwa Finansów do projektu ustawy o zmianie ustawy o obligacjach długofalowym celem interwencji ustawodawczej było wsparcie rozwoju rynku długoterminowych papierów dłużnych. Nowa regulacja prowadzić ma do zwiększenia pewności i bezpieczeństwa obrotu poprzez jednoznaczne rozstrzygnięcie wątpliwości narosłych wokół istniejących przepisów, jak również[...]

Uchwała spółki jako czynność prawna

W dniu 18 lipca 2014 roku, Sąd Najwyższy (IV CSK 640/13) wydał orzeczenie, w którym stwierdza, że ograniczenie w umowie spółki z o.o. sposobu reprezentacji na zgromadzeniu wspólników nie wymaga zgody tego wspólnika, a sytuacja taka nie jest podstawą do stwierdzenia nieważności uchwały zgromadzenia.

W przedmiotowym stanie faktycznym zgromadzenie wspólników podjęło uchwałę w przedmiocie zmiany umowy spółki, w ten sposób, że „Pełnomocnikami wspólników na zgromadzeniu mogą być tylko inni wspólnicy.”[...]

 Do góry