Wprowadzone w maju 2015 roku nowe prawo restrukturyzacyjne wnosi do życia gospodarczego nową jakość. Pomaga wspierać przedsiębiorców, których firmy są niewypłacalne bądź zagrożone takim statusem. Nasza kancelaria dostrzega możliwości jakie daje nowe prawo restrukturyzacyjne w zakresie mechanizmów reorientacji firm. Zasadność zastosowania się do regulacji następuje, gdy wszelkie zasoby wewnętrzne przedsiębiorstwa (także intelektualne) nie są wystarczające dla wprowadzenia skutecznych zmian.

Zgodnie ze wskazaniami ustawodawczymi istotną rolę w procesie zmian odgrywa doradca restrukturyzacyjny. Uprawniony jest do udzielania porad, sporządzania opinii i przygotowywania wyjaśnień, jak też świadczenia innych usług w obszarze upadłości oraz restrukturyzacji. Instytucja doradcy ma na celu:

  • wprowadzenie wyraźnego podziału na osoby przeprowadzające likwidację firmy oraz na osoby dokonujące czynności w zakresie restrukturyzacji;
  • wprowadzenie zawodu o działaniu i charakterze komercyjnym (w przeciwieństwie do syndyka);
  • propagowanie postaw przedsiębiorców w zakresie rozwiązywania problemów firmy pod nadzorem sądowym.

Sukcesja pół-uniwersalna, czyli skutki przekształcenia przedsiębiorcy w spółkę

W dniu 26 lutego 2015 roku, Sąd Najwyższy wydał uchwałę (sygn. akt III CZP 106/14), którą potwierdził, że przepis art. 788 § 1 k.p.c. ma zastosowanie w razie przejścia uprawnień lub obowiązków w wyniku przekształcenia przedsiębiorcy w jednoosobową spółkę kapitałową.W przedmiotowym stanie faktycznym spółka X wniosła o nadanie nakazowi zapłaty, z dnia 14 lutego 2013 roku, wydanego przeciwko D.R. oraz spółce Y spółka z ograniczoną odpowiedzialnością klauzuli wykonalności w stosunku do Hurtowni Artykułów Przemysłowych A. S.A.  Spółka X wskazała, że wskutek[...]

Kredyt dyskontowy

Kredyty dyskontowe, zwane inaczej wekslowymi kredytami bankowymi, są udzielane przez banki zgodnie z regulacją ustawy z dnia z dnia 29 sierpnia 1997 roku prawo bankowe (dalej jako „Prawo bankowe”) oraz ustawy z dnia z dnia 28 kwietnia 1936 roku prawo wekslowe. W praktyce mają one duże znaczenie gospodarcze, gdyż są oprocentowane niżej niż inne kredyty bankowe. Jest to również jeden z rodzajów refinansowania wierzytelności przy zastosowaniu kredytu handlowego. W tym ostatnim przypadku dostawca udziela kredytu swoim klientom, przyjmując od nich weksel z odroczonym terminem płatności.[...]

Nowa ustawa o obligacjach

W dniu 2 lutego 2015 roku nowa ustawa o obligacjach, w brzmieniu przyjętym przez Sejm, została podpisana przez Prezydenta. Ustawa wejdzie w życie z dniem 1 lipca 2015 roku.

Zgodnie z treścią pierwotnego projektu założeń Ministerstwa Finansów do projektu ustawy o zmianie ustawy o obligacjach długofalowym celem interwencji ustawodawczej było wsparcie rozwoju rynku długoterminowych papierów dłużnych. Nowa regulacja prowadzić ma do zwiększenia pewności i bezpieczeństwa obrotu poprzez jednoznaczne rozstrzygnięcie wątpliwości narosłych wokół istniejących przepisów, jak również[...]

Uchwała spółki jako czynność prawna

W dniu 18 lipca 2014 roku, Sąd Najwyższy (IV CSK 640/13) wydał orzeczenie, w którym stwierdza, że ograniczenie w umowie spółki z o.o. sposobu reprezentacji na zgromadzeniu wspólników nie wymaga zgody tego wspólnika, a sytuacja taka nie jest podstawą do stwierdzenia nieważności uchwały zgromadzenia.

W przedmiotowym stanie faktycznym zgromadzenie wspólników podjęło uchwałę w przedmiocie zmiany umowy spółki, w ten sposób, że „Pełnomocnikami wspólników na zgromadzeniu mogą być tylko inni wspólnicy.”[...]

 Do góry