Koniec bankowych tytułów egzekucyjnych w dotychczasowej formie

W dniu 14 kwietnia 2015 roku Trybunał Konstytucyjny orzekł, że art. 96 ust. 1 i art. 97 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe są niezgodne z art. 32 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Utrata mocy obowiązującej przez wyżej wskazane przepisy odroczona została do dnia 1 sierpnia 2016 roku.

W omawianym wyroku Trybunał Konstytucyjny orzekał wyłącznie w zakresie art. 32 Konstytucji, czyli zgodności przepisów prawa bankowego z zasadą równości. Trybunał nie badał instytucji bankowego tytułu egzekucyjnego (BTE) przez pryzmat art. 45 Konstytucji, a dotyczącego[...]

Bezkontraktowe świadczenie osoby trzeciej jest nieważne

W dniu 9 października 2014 roku, Sąd Najwyższy wydał wyrok , w sprawie o sygn. akt IV CSK 29/14 uznając, że nieważna jest umowa o świadczenie przez osobę trzecią, jeżeli żadnej ze stron nie łączy stosunek obligacyjny z tą osobą trzecią.

Mamy tu do czynienia z czysto cywilistycznym poglądem, w którym przeglądają się kluczowe zagadnienia doktrynalne z zakresu prawa cywilnego.

Zgodnie ze stanem faktycznym, na którym wyrok swój oparł Sąd Najwyższy, powódka wystąpiła z powództwem przeciwko R.J o zapłatę kwoty 250.000,00 złotych, na podstawie naruszenia przez pozwanego[...]

Nieważność uchwały –spór o skutki trwa

W doktrynie oraz w judykaturze istnieją poważne rozbieżności, co do tego czy wyrok stwierdzający nieważność – sprzecznej z prawem- uchwały wspólników ma charakter deklaratywny, czy konstytutywny.Co do zasady w judykaturze dominuje stanowisko sprzeciwiające się stwierdzeniu, że wyrok unieważniający uchwałę ma charakter konstytutywny, tzn. wadliwa uchwała pozostaje w mocy i wywołuje skutki prawne dotąd, dopóki nie zapadnie prawomocny wyrok stwierdzający jej nieważność. Odmienne stanowisko w tej kwestii zajmuje piśmiennictwo, stwierdzając, że sankcja dotykająca uchwałę[...]

 Do góry