Wprowadzone w maju 2015 roku nowe prawo restrukturyzacyjne wnosi do życia gospodarczego nową jakość. Pomaga wspierać przedsiębiorców, których firmy są niewypłacalne bądź zagrożone takim statusem. Nasza kancelaria dostrzega możliwości jakie daje nowe prawo restrukturyzacyjne w zakresie mechanizmów reorientacji firm. Zasadność zastosowania się do regulacji następuje, gdy wszelkie zasoby wewnętrzne przedsiębiorstwa (także intelektualne) nie są wystarczające dla wprowadzenia skutecznych zmian.

Zgodnie ze wskazaniami ustawodawczymi istotną rolę w procesie zmian odgrywa doradca restrukturyzacyjny. Uprawniony jest do udzielania porad, sporządzania opinii i przygotowywania wyjaśnień, jak też świadczenia innych usług w obszarze upadłości oraz restrukturyzacji. Instytucja doradcy ma na celu:

  • wprowadzenie wyraźnego podziału na osoby przeprowadzające likwidację firmy oraz na osoby dokonujące czynności w zakresie restrukturyzacji;
  • wprowadzenie zawodu o działaniu i charakterze komercyjnym (w przeciwieństwie do syndyka);
  • propagowanie postaw przedsiębiorców w zakresie rozwiązywania problemów firmy pod nadzorem sądowym.

Postępowanie grupowe w Polsce

Jednorodzajowość roszczeń członków grupy polegać musi na jednorodzajowości przedmiotu sporu rozumianego nie jako jednorodzajowość samych roszczeń lub zobowiązań w znaczeniu ogólnym, ale jako jednorodzajowość będących przedmiotem sporu stosunków prawnych.

Przenosząc te uwagi natury ogólnej na poziom konkretnych potencjalnych stanów faktycznych, należy wskazać, że za jednorodzajowe można by uznać np.:

1) roszczenia z jednego typu czynu niedozwolonego, jeżeli podstawowy stosunek prawny jest dla wszystkich jednakowy (np. odpowiedzialność za ruch przedsiębiorstwa - art.[...]

Nie musimy bać się prokury

Komentarz Michała Tomczaka dla "Dziennika Gazeta Prawna" z dnia 15 września 2015 roku (dodatek: Firma i Prawo).

Niedawna uchwała siedmiu sędziów Sądu Najwyższego (z 30 stycznia 2015 r., sygn. akt III CZP 34/14} miała rozwiać wszelkie wątpliwości co do tego, czy prokura łączna niewłaściwa jest dopuszczalna. Po wielu latach sporów najwyższy prawniczy autorytet uznał, że stosowana powszechnie praktyka rejestrowania prokury łącznej niewłaściwej była zła i należy jej zaniechać. Okazało się jednak, że uchwała ta w praktyce wywołała niemałe zamieszanie: wielu przedsiębiorców[...]

Specustawa przesyłowa: przyspieszy strategiczne inwestycje, ale budzi wątpliwości

Komentarz Michała Tomczaka dla "Dziennika Gazeta Prawna" z dnia 01 września 2015 roku (dodatek: Firma i Prawo).

Ustawa z 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych, która ma usprawnić i przyspieszyć proces ich budowy – budzi wiele kontrowersji. Ta specustawa pozwala inwestorom m.in. ograniczyć liczbę pozwoleń niezbędnych do rozpoczęcia projektu, skrócić czas ich uzyskania, wprowadza szybką ścieżkę wywłaszczania nieruchomości.[...]

 Do góry