Przesłanki upadłościowe – po zmianach

Co do przesłanek upadłościowych idea ustawy z 2003 roku „Prawo upadłościowe i naprawcze” niewątpliwie na tym polegała, by przesłanki upadłościowe możliwie uściślić w stosunku do obowiązującej poprzednio ustawy z 1934 roku. Miało to zapewne zapobiegać względności i czy dowolności ocen sądowych przy orzekaniu o upadłości. Idea była tyleż słuszna, co nierealistyczna.

Wadliwość dotychczasowej regulacji przesłanek

Jak powszechnie wiadomo dotychczasowa ustawa, obowiązująca do końca 2015 roku sformułowała dwie podstawowe przesłanki.[...]

O potrzebie zmian prawa upadłościowego

    •  Amelia Daszkiewicz
  • Komentarze

Ulepszenie Prawa upadłościowego

W dniu 1 stycznia 2016 roku wejdzie w życie nowa ustawa Prawo restrukturyzacyjne. Już teraz można rzec, że Prawo restrukturyzacyjne wprowadzi rewolucję do aktualnego prawa upadłościowego i naprawczego. Wskazać bowiem należy, że postępowanie upadłościowe z możliwością zawarcia układu oraz postępowanie naprawcze zostaną usunięte z ustawy prawo upadłościowe i naprawcze. Konsekwentnie, od 1 stycznia 2016 roku, ustawa ta będzie nosić nową nazwę to jest Prawo upadłościowe.[...]

Układ częściowy

Jedną z nowości jakie pojawią się w polskim systemie prawnym od 1 stycznia 2016 roku, wraz z wejściem w życie ustawy Prawo Restrukturyzacyjne (dalej także jako ustawa), będzie instytucja układu częściowego. Wprowadzenie przez ustawodawcę tej instytucji jest niewątpliwie wynikiem obserwacji praktyki obrotu gospodarczego oraz problemów jakie pojawiały się na etapie zawierania układu w postępowaniu upadłościowym.  

Dotychczas bowiem zawarcie układu w postępowaniu układowym miało charakter zero – jedynkowy. Jeżeli zadłużony przedsiębiorca nie był w stanie porozumieć[...]

Postępowanie sanacyjne

Postępowanie sanacyjne to ostatnie z czterech, nowych postępowań restrukturyzacyjnych. To postępowanie jest przewidziane dla tych przedsiębiorców, którym nie udało się zawrzeć układu w żadnym z wcześniejszych postępowań, a którzy będą chcieli skorzystać ze specjalnych instrumentów prawnych mających umożliwić im osiągnięcie znaczącej poprawy sytuacji ekonomicznej, przy zapewnieniu jednoczesnej ochrony przez egzekucją. Celem będzie danie przedsiębiorcy dodatkowego czasu na wdrożenie niezbędnych działań w celu przeprowadzenia skutecznej restrukturyzacji, którego[...]

Postępowanie układowe

Postępowanie to będzie przeznaczone dla przedsiębiorców, których suma wierzytelności spornych uprawniających do głosowania nad układem przekroczy 15 % sumy wierzytelności uprawniających do głosowania nad układem i wobec tego nie będą mogli skorzystać z postępowania o zatwierdzenie układu oraz przyspieszonego postępowania układowego. Trzeba jednocześnie zauważyć, że postępowanie układowe nie będzie dostępne dla zadłużonych przedsiębiorców, których suma spornych wierzytelności nie będzie przekraczać wspomnianych 15 %. Innymi słowy, jeżeli suma spornych wierzytelności[...]

Przyspieszone postępowanie układowe

Drugim, nowym wprowadzonym przez Prawo Restrukturyzacyjne jest przyśpieszone postępowanie układowe. Podobnie jak postępowanie o zatwierdzenie układu, postępowanie to również będzie mogło zostać przeprowadzone w przypadku, gdy suma wierzytelności spornych uprawniających do głosowania nad układem nie przekraczać będzie 15 % sumy wierzytelności uprawniających do głosowania nad układem, a jego celem umożliwienie dłużnikowi zawarcia układu po sporządzeniu i zatwierdzeniu spisu wierzytelności w uproszczonym trybie. Różnicą będzie to, że o wszczęciu tego postępowania[...]

 Do góry