Postępowanie układowe

Postępowanie to będzie przeznaczone dla przedsiębiorców, których suma wierzytelności spornych uprawniających do głosowania nad układem przekroczy 15 % sumy wierzytelności uprawniających do głosowania nad układem i wobec tego nie będą mogli skorzystać z postępowania o zatwierdzenie układu oraz przyspieszonego postępowania układowego. Trzeba jednocześnie zauważyć, że postępowanie układowe nie będzie dostępne dla zadłużonych przedsiębiorców, których suma spornych wierzytelności nie będzie przekraczać wspomnianych 15 %. Innymi słowy, jeżeli suma spornych wierzytelności będzie wynosić poniżej 15% przedsiębiorca będzie mógł skorzystać z postępowania o zatwierdzenie układu albo z przyśpieszonego postępowania układowego, jeżeli zaś przekroczy 15% to z tylko z postępowania układowego albo sanacyjnego.

Podobnie jak przyspieszone postępowanie układowe będzie ono wszczynane na wniosek dłużnika, który w tym przypadku będzie musiał jednak uprawdopodobnić we wniosku zdolność do bieżącego zaspokajania kosztów postępowania układowego i zobowiązań powstałych po dniu jego otwarcia. W tym postępowaniu sąd również, co do zasady,  wyda postanowienie o wszczęciu postępowania na posiedzeniu niejawnym w terminie dwóch tygodni od dnia złożenia wniosku. Wyjątkowo jednak, jeżeli uzna to za konieczne, wyznaczy rozprawę i wówczas będzie miał sześć tygodni na wydanie postanowienia.

Więcej obowiązków nadzorcy sądowego

Podobnie jak w przyspieszonym postępowaniu układowym, dłużnik będzie obowiązany do współpracy z nadzorcą sądowym i sędzią-komisarzem. Dużo większa będzie jednak rola nadzorcy sądowego. To on bowiem będzie ustalał skład masy układowej na podstawie wpisów w księgach dłużnika oraz dokumentów bezspornych. Konieczne będzie  – inaczej w niż postępowaniu przyspieszonym – sporządzenie spisu inwentarza wraz z oszacowaniem mienia wchodzącego do masy układowej. Warto zauważyć, że ustawodawca wprowadził jednocześnie ułatwienie dla nadzorcy sądowego w ustalaniu składu masy upadłościowej. Przewidziano bowiem w ustawie domniemanie, zgodnie z którym rzeczy znajdujące się w posiadaniu dłużnika w dniu otwarcia postępowania układowego należą do masy układowej.

Nadzorca sądowy będzie miał także obowiązek sporządzenia i złożenia sędziemu-komisarzowi, w terminie trzydziestu dni od dnia otwarcia tego postępowania, planu restrukturyzacyjnego – który będzie musiał uwzględniać propozycje restrukturyzacji zaprezentowane przez dłużnika – oraz spisu wierzytelności. Sędzia-komisarz z kolei, podobnie jak w przyspieszonym postępowaniu układowym, niezwłocznie po otrzymaniu tych dokumentów wyznaczy termin zgromadzenia wierzycieli w celu głosowania nad układem.

Wpływ otwarcia postępowania na postępowania egzekucyjne

Tak jak w przyspieszonym postępowaniu układowym, także w tym postępowaniu, postępowania egzekucyjne dotyczące wierzytelności z mocy prawa objętych układem będą z mocy prawa ulegały zawieszeniu z dniem otwarcia,  a wszczęcie nowych egzekucyjnych oraz postępowań zabezpieczających roszczenia wynikające z takich wierzytelności będzie niedopuszczalne. Sędzia-komisarz będzie mógł również, na wniosek dłużnika lub zarządcy zawiesić postępowania egzekucyjne co do wierzytelności nieobjętych co prawda z mocy prawa układem, ale w których egzekucja została skierowana do przedmiotu zabezpieczenia niezbędnego do prowadzenia przedsiębiorstwa. Różnicą będzie jednak fakt, że sumy które zostaną uzyskane w zawieszonym postępowaniu egzekucyjnym będą przelewane do masy układowej niezwłocznie już po wydaniu postanowienia o otwarciu postępowania.

Zwiększona rola sądu

Warto zauważyć także dużo większą rolę sądu w postępowaniu układowym. Przede wszystkim, będzie on mógł bowiem zabezpieczyć majątek dłużnika przez ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowego. Ponadto, na wniosek dłużnika lub tymczasowego nadzorcy sądowego sąd, jeżeli uzna to za konieczne do realizacji celów postępowania układowego, będzie mógł zawiesić postępowania egzekucyjne prowadzone w celu dochodzenia należności objętych z mocy prawa układem oraz uchylić zajęcia rachunku bankowego.

Ze zwykłego postępowania układowego będą zatem korzystali ci zadłużeni przedsiębiorcy, których suma spornych wierzytelności uprawniających do głosowania nad układem przekroczy 15 % sumy wierzytelności uprawniających do głosowania nad układem, ale zarazem ich sytuacja nie będzie na tyle dramatyczna, aby sięgać po postępowanie sanacyjne, z którym związane są najdalej idące skutki dla osoby dłużnika oraz jego majątku i zobowiązań. Przede wszystkim bowiem, wybór tego postępowania pozwoli dłużnikowi – z pewnymi wyjątkami określonymi w art. 239 ust. 1 Prawa Restrukturyzacyjnego – zachować zarząd nad własnym majątkiem, podczas gdy w postępowaniu sanacyjnym dłużnik z urzędu traci ten zarząd, a sąd tylko wyjątkowo będzie mógł postanowić o jego zachowaniu, ale tylko i wyłącznie w zakresie czynności nieprzekraczających zwykłego zarządu.

 Do góry