Wprowadzone w maju 2015 roku nowe prawo restrukturyzacyjne wnosi do życia gospodarczego nową jakość. Pomaga wspierać przedsiębiorców, których firmy są niewypłacalne bądź zagrożone takim statusem. Nasza kancelaria dostrzega możliwości jakie daje nowe prawo restrukturyzacyjne w zakresie mechanizmów reorientacji firm. Zasadność zastosowania się do regulacji następuje, gdy wszelkie zasoby wewnętrzne przedsiębiorstwa (także intelektualne) nie są wystarczające dla wprowadzenia skutecznych zmian.

Zgodnie ze wskazaniami ustawodawczymi istotną rolę w procesie zmian odgrywa doradca restrukturyzacyjny. Uprawniony jest do udzielania porad, sporządzania opinii i przygotowywania wyjaśnień, jak też świadczenia innych usług w obszarze upadłości oraz restrukturyzacji. Instytucja doradcy ma na celu:

  • wprowadzenie wyraźnego podziału na osoby przeprowadzające likwidację firmy oraz na osoby dokonujące czynności w zakresie restrukturyzacji;
  • wprowadzenie zawodu o działaniu i charakterze komercyjnym (w przeciwieństwie do syndyka);
  • propagowanie postaw przedsiębiorców w zakresie rozwiązywania problemów firmy pod nadzorem sądowym.

Doradca restrukturyzacyjny

Podstawowym założeniem nowej regulacji jest realizacja polityki nowej szansy, zgodnie z którą w stosunku do przedsiębiorstwa borykającego się z problemem niewypłacalności nie jest jego likwidacja, lecz skutecznie przeprowadzona restrukturyzacja. W celu zapewnienia należytego realizowania mechanizmów przewidzianych w poszczególnych postępowaniach restrukturyzacyjnych ustawodawca przewidział w nowej regulacji powołanie doradcy restrukturyzacyjnego. Jest to podmiot, który z założenia ma wspierać cały proces naprawczy. Ma to być podmiot profesjonalny, należycie przygotowany do[...]

Zmiany w prawie upadłościowym

Zmiany w ustawie prawo upadłościowe i naprawcze

Dnia 1 stycznia wchodzi w życie ustawa prawo restrukturyzacyjne, która poza wprowadzeniem nowego postępowania restrukturyzacyjnego zakłada również szereg zmian w ustawie prawo upadłościowe i naprawcze (dalej też jako „Ustawa”).

Przede wszystkim ustawa prawo upadłościowe i naprawcze otrzymuje nowy tytuł w brzmieniu „Prawo upadłościowe”. Z ustawy usunięte bowiem zostaną: postępowanie układowe, postępowanie naprawcze oraz postępowanie likwidacyjne z możliwością zawarcia układu. W miejsce tych postępowań wejdą nowe[...]

 Do góry