Doradca restrukturyzacyjny

Podstawowym założeniem nowej regulacji jest realizacja polityki nowej szansy, zgodnie z którą w stosunku do przedsiębiorstwa borykającego się z problemem niewypłacalności nie jest jego likwidacja, lecz skutecznie przeprowadzona restrukturyzacja. W celu zapewnienia należytego realizowania mechanizmów przewidzianych w poszczególnych postępowaniach restrukturyzacyjnych ustawodawca przewidział w nowej regulacji powołanie doradcy restrukturyzacyjnego. Jest to podmiot, który z założenia ma wspierać cały proces naprawczy. Ma to być podmiot profesjonalny, należycie przygotowany do pełnienia swoich funkcji. Doradca restrukturyzacyjny ma być podmiotem, który dzięki wiedzy i doświadczeniu zapewni właściwą realizację założeń ustawy.

Wybór doradcy restrukturyzacyjnego

Zgodnie z ustawą w postępowaniu o zatwierdzenie układu nadzorca układu wybierany jest przez dłużnika i pełni swą funkcję na podstawie umowy zawartej z dłużnikiem. Sąd nie ma żadnego wpływu na wybór nadzorcy układu przez dłużnika. Natomiast nadzorcę sądowego w przyspieszonym postępowaniu układowym i w postępowaniu układowym oraz zarządcę w postępowaniu sanacyjnym powołuje już sąd. Tak więc, co do zasady, to właśnie w gestii sądu leżeć będzie wybór właściwego doradcy restrukturyzacyjnego. Ustawa przewiduje jednak rozwiązanie, zgodnie z którym na wniosek dłużnika sąd może powołać na to stanowisko doradcę wskazanego przez dłużnika. Przy czym wniosek taki musi być poparty pisemną zgodą wierzyciela lub wierzycieli mających łącznie więcej niż 30 proc. sumy wierzytelności. W takim przypadku, sąd będzie miał obowiązek powołania wskazanego doradcę. Jedyną sytuacją w której sąd odmówi powołania tak wskazanej osoby, jest sytuacja w której jest oczywiste, iż wskazana osoba nie da rękojmi należytego wykonywania obowiązków.

Ustawa przewiduje również możliwość zmiany doradcy restrukturyzacyjnego już w trakcie trwania postępowania restrukturyzacyjnego. Mianowicie rada wierzycieli będzie mogła doprowadzić do zmiany osoby doradcy. Jeżeli uchwała wierzycieli zostanie podjęta w pełnym składzie, przy czym opowie się za nią czterech spośród pięciu członków rady, sąd będzie zobligowany dokonać zmiany doradcy na osobę wskazaną w uchwale rady wierzycieli. Analogiczna sytuacja będzie miała miejsce w sytuacji, w której rada wierzycieli podejmie taką uchwałę zgodnie z wnioskiem dłużnika, przy czym nie będzie wtedy konieczne posiadanie większości czterech wierzycieli w radzie.

Warunki wykonywania zawodu doradcy restrukturyzacyjnego

Aby móc wykonywać funkcję doradcy restrukturyzacyjnego konieczne będzie uzyskanie odpowiedniej licencji. W art. 24 ust. 1 prawa restrukturyzacyjnego ustawodawca przewidział, że nadzorcą albo zarządcą może być osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych i licencję doradcy restrukturyzacyjnego, albo spółka handlowa, której wspólnicy ponoszą odpowiedzialność za zobowiązania spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem albo członkowie zarządu reprezentujący spółkę posiadają taką licencję.

Warto zauważyć, że w prawie restrukturyzacyjnym przewidziana jest regulacja, zgodnie z którą osoby, które posiadają licencję syndyka z mocy prawa staną się doradcami restrukturyzacyjnymi. Najprawdopodobniej wolą ustawodawcy było uniknięcie paraliżu sądów po wejściu w życie nowych przepisów, z uwagi na brak odpowiedniej ilości osób z licencją doradcy restrukturyzacyjnego.

Odpowiedzialność doradcy restrukturyzacyjnego

Odpowiedzialność doradcy ukształtowana jest analogicznie do odpowiedzialności syndyków. Zgodnie z art. 25 ust. 1 prawa restrukturyzacyjnego doradca będzie odpowiadał osobiście za szkodę wyrządzoną na skutek nienależytego wykonywania obowiązków. Tak więc osoba poszkodowana czynnościami lub zaniechaniem doradcy restrukturyzacyjnego będzie musiała wykazać zawinione działania lub zaniechania doradcy, powstania w wyniku tego szkody oraz związku przyczynowego pomiędzy czynem lub zaniechaniem a szkodą.

Z uwagi na tak ukształtowaną odpowiedzialność doradcy restrukturyzacyjnego, ustawodawca przewiduje konieczność posiadania przez niego polisy ubezpieczeniowej. Zgodnie z art. 25 ust 2 prawa restrukturyzacyjnego doradca restrukturyzacyjny niezwłocznie, nie później niż z podjęciem pierwszej czynności przed sądem lub sędzią-komisarzem, składa do akt postępowania dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z pełnieniem funkcji. Ubezpieczenie to ma na celu pełniejsze zabezpieczenie interesów zarówno wierzycieli jak i samego dłużnika.

Zakres funkcji pełnionych przez doradcę restrukturyzacyjnego

 Zakres pełnionych przed doradcę restrukturyzacyjnego funkcji będzie zależał od rodzaju postępowania restrukturyzacyjnego. Zasadą jest, że doradca będzie posiadał coraz więcej kompetencji wraz z kolejnymi postępowaniami. I tak, w  postępowaniu o zatwierdzenie układu będzie on pełnił rolę nadzorcy układu. Jego zadaniem będzie pomaganie dłużnikowi w przeprowadzeniu restrukturyzacji, przygotowaniu propozycji układowych, prowadzeniu negocjacji z wierzycielami oraz przeprowadzeniu głosowania nad układem. Nie będzie on w żadnym stopniu ograniczał dłużnika w zarządzie jego przedsiębiorstwem. Zakres jego kompetencji będzie ograniczony.

Natomiast w najdalej idącym w skutkach postępowaniu sanacyjnym doradca restrukturyzacyjny będzie pełnił już funkcję zarządcy. Będzie on mianowicie sprawował faktyczny zarząd nad przedsiębiorstwem, z wyłączeniem dłużnika. Profesjonalne przygotowanie doradcy, jego wiedza oraz doświadczenie ma zwiększać szanse skutecznego przeprowadzenia restrukturyzacji. Prawidłowe prowadzenie postępowania sanacyjnego będzie wymagało od doradcy restrukturyzacyjnego nie tylko znajomości prawa, ale również wiedzy i umiejętności z zakresu zarządzania, ekonomii i finansów.

 Do góry