Rada wierzycieli – próba samodzielności (uprawnienia rady i procedowanie)

Choć Prawo upadłościowe i naprawcze poddane zostaje najpoważniejszej nowelizacji od czasu wejścia w życie ustawy w październiku 2003 roku, łącznie ze zmianą samego tytułu ustawy, dotychczasowa numeracja artykułów nie ulega zmianie.

Podstawowe uprawnienia

Art. 206 Prawa wymienia najważniejsze uprawnienia rady, przy czym pamiętać należy, że pozostała część tych uprawnień rozsiana jest po całej ustawie, dlatego wymowa tej listy jest cokolwiek ograniczona.[...]

Rada wierzycieli – nowa próba samodzielności (powołanie i skład)

Postępowanie upadłościowe prowadzone jest w interesie wierzycieli – tak było zawsze, choć można odnieść wrażenie, że w praktyce upadłościowej trwa nieustanna walka między elementem „państwowego” władztwa nad upadłością, sprawowanego przez sąd i wyznaczanych przez niego urzędników, a rzeczywistym celem postępowania, jakim jest zaspokojenie wierzycieli w jak największym stopniu. Rzeczywisty efekt przyjętych rozwiązań zależy nie od zasadniczych deklaracji ideowych, ale od szczegółów przyjętych rozwiązań.[...]

 Do góry