Wprowadzone w maju 2015 roku nowe prawo restrukturyzacyjne wnosi do życia gospodarczego nową jakość. Pomaga wspierać przedsiębiorców, których firmy są niewypłacalne bądź zagrożone takim statusem. Nasza kancelaria dostrzega możliwości jakie daje nowe prawo restrukturyzacyjne w zakresie mechanizmów reorientacji firm. Zasadność zastosowania się do regulacji następuje, gdy wszelkie zasoby wewnętrzne przedsiębiorstwa (także intelektualne) nie są wystarczające dla wprowadzenia skutecznych zmian.

Zgodnie ze wskazaniami ustawodawczymi istotną rolę w procesie zmian odgrywa doradca restrukturyzacyjny. Uprawniony jest do udzielania porad, sporządzania opinii i przygotowywania wyjaśnień, jak też świadczenia innych usług w obszarze upadłości oraz restrukturyzacji. Instytucja doradcy ma na celu:

  • wprowadzenie wyraźnego podziału na osoby przeprowadzające likwidację firmy oraz na osoby dokonujące czynności w zakresie restrukturyzacji;
  • wprowadzenie zawodu o działaniu i charakterze komercyjnym (w przeciwieństwie do syndyka);
  • propagowanie postaw przedsiębiorców w zakresie rozwiązywania problemów firmy pod nadzorem sądowym.

Rada wierzycieli – próba samodzielności (uprawnienia rady i procedowanie)

Choć Prawo upadłościowe i naprawcze poddane zostaje najpoważniejszej nowelizacji od czasu wejścia w życie ustawy w październiku 2003 roku, łącznie ze zmianą samego tytułu ustawy, dotychczasowa numeracja artykułów nie ulega zmianie.

Podstawowe uprawnienia

Art. 206 Prawa wymienia najważniejsze uprawnienia rady, przy czym pamiętać należy, że pozostała część tych uprawnień rozsiana jest po całej ustawie, dlatego wymowa tej listy jest cokolwiek ograniczona.[...]

 Do góry