Centralny Rejestr Restrukturyzacji i Upadłości

    •  Aleksandra Witowska
  • Komentarze

Prawo restrukturyzacyjne powołuje do życia Centralny Rejestr Restrukturyzacji i Upadłości. Zgodnie z ustawą ma on służyć zamieszczaniu i obwieszczaniu postanowień, zarządzeń, dokumentów i informacji dotyczących postępowań: restrukturyzacyjnego i upadłościowego. Rejestr ma również umożliwiać składanie pism i dokumentów oraz dokonywanie doręczeń.

Rejestr prowadzony będzie w systemie administrowanym i udostępnianym przez Ministra Sprawiedliwości. Zgodnie z regulacjami prawa restrukturyzacyjnego rejestr ma realizować następujące funkcje:

Funkcja rejestrubędzie to rejestr postępowań restrukturyzacyjnych, upadłościowych, postępowań o uznanie zagranicznego orzeczenia o ogłoszeniu upadłości oraz wtórnego postępowania upadłościowego, postępowań w przedmiocie orzeczeń zakazu prowadzenia działalności gospodarczej. Dane z tego rejestru będą dostępne dla uczestników postępowań.

Funkcja informacyjna - w części informacyjnej rejestr będzie pełnił rolę publikatora wszystkich danych, które podlegają obwieszczeniu w ramach postępowań objętych regulacją oraz o orzeczonych w tych postępowaniach zakazach prowadzenia działalności gospodarczej. Ponadto w części informacyjnej będą udostępniane akty prawne, formularze i wzory pism procesowych, lista sądów upadłościowych i restrukturyzacyjnych oraz lista osób posiadających licencje doradcy restrukturyzacyjnego.

Funkcja komunikacyjna - będzie służył wymianie pism procesowych i dokumentów między organami a uczestnikami postępowania. Założeniem jest, że komunikacja będzie bezpośrednia, czyli pisma wprowadzone do systemu przez uprawnionego uczestnika stają się natychmiast widoczne dla pozostałych uczestników a jednocześnie odnotowane jako złożone, zaś u nadawcy powinno generować się potwierdzenie złożenia pisma - w formie nadającego się do wydruku egzemplarza.

Funkcja portalu orzeczniczego – ma umożliwić przygotowywanie projektów orzeczeń wydawanych przez sąd restrukturyzacyjny, upadłościowy, sędziego-komisarza z wykorzystaniem wzorów zamieszczonych na portalu.

Serwis będzie serwisem darmowym. Jest to o tyle istotne, że biorąc pod uwagę ilość przeprowadzanych obecnie postępowań upadłościowych i dokumentów, jakie należy wymienić w ich trakcie pomiędzy stronami, a także pamiętając o tym, że udostępnienie całego spektrum możliwości restrukturyzacji firmy zdecydowanie zwiększy ilość przesyłanych dokumentów, funkcjonowanie rejestru będzie wiązało się z obniżeniem kosztów sumarycznych wszystkich tych postępowań.

Przepis wprowadzający wchodzi w życie dopiero z dniem 1 lutego 2018 r. Jedyny problem, jaki nasuwa się już teraz, to realny czas uruchomienia projektu. Co prawda możliwe jest stworzenie sprawnie działającej platformy do 2018 roku, jednak praktyka pokazuje, że zajmuje to zazwyczaj więcej czasu, zatem można się spodziewać, że pierwsze wersje rejestru nie będą jeszcze w pełni funkcjonalne. Do chwili uruchomienia portalu wszystkie postępowania restrukturyzacyjne będą toczyły się kanałami używanymi obecnie, a więc przez wymianę korespondencji, publikację w biuletynach oraz formę prasową.

 Do góry