Korporacyjne

Nieważność uchwały –spór o skutki trwa

W doktrynie oraz w judykaturze istnieją poważne rozbieżności, co do tego czy wyrok stwierdzający nieważność – sprzecznej z prawem- uchwały wspólników ma charakter deklaratywny, czy konstytutywny.Co do zasady w judykaturze dominuje stanowisko sprzeciwiające się stwierdzeniu, że wyrok unieważniający uchwałę ma charakter konstytutywny, tzn. wadliwa uchwała pozostaje w mocy i wywołuje skutki prawne dotąd, dopóki nie zapadnie prawomocny wyrok stwierdzający jej nieważność. Odmienne stanowisko w tej kwestii zajmuje piśmiennictwo, stwierdzając, że sankcja dotykająca uchwałę[...]

15 stycznia – zmiany w kodeksie spółek handlowych

W dniu 15 stycznia 2015 roku weszła w życie nowelizacji Kodeksu spółek handlowych. Nowe przepisy odnoszą się głównie do procesu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej w formie spółki jawnej, komandytowej i z ograniczoną odpowiedzialnością. Nowelizacja ma na celu przede wszystkim ułatwienie przedsiębiorcom procesu związanego z zakładaniem powyższych spółek poprzez wprowadzenie możliwości podejmowania większej ilości  działań za pomocą systemu teleinformatycznego.[...]

 Do góry