Restrukturyzacje

Układ

Istota układu w postępowaniu restrukturyzacyjnym sprowadza się do określenia sposobu zrestrukturyzowania zobowiązań dłużnika. Celem przeprowadzenia tej restrukturyzacji ma być jak najpełniejsze zaspokojenie wierzycieli. Zgodnie z założeniami ustawy, prawidłowo przeprowadzona restrukturyzacja ma zapewniać wierzycielom zaspokojenie ich wierzytelności w stopniu większym niż dotychczas stosowana procedura ogłaszania upadłości dłużnika i likwidacji jego majątku. Oczywiście również w tym przypadku nie zawsze będzie dochodziło do pełnego zaspokojenia wierzycieli ale co do[...]

Menedżer nie ucieknie od odpowiedzialności za granicę

Komentarz Michała Tomczaka dla „Dziennika Gazeta Prawna” z dnia 15 marca 2016 roku (dodatek: Firma i Prawo)

Zakładanie spółki w krajach o liberalnych przepisach, by uniknąć kary za niezgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości w terminie, nie ma już sensu. Taką możliwość zablokował ostatnio Trybunał Sprawiedliwości UE.

Przedsiębiorca, który prowadzi biznes również w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, musi respektować przepisy prawa upadłościowego obowiązującego w obu krajach. Taki wniosek można wyciągnąć z niedawnego wyroku Trybunału Sprawiedliwości[...]

Prepack, czyli przygotowana likwidacja

Jedną z nowości wprowadzonych do polskiego prawa upadłościowego wraz wejściem w życie 1 stycznia 2016 roku nowego Prawa restrukturyzacyjnego i nowelizacją Prawa upadłościowego będzie instytucja przygotowanej likwidacji, tzw. prepacku. Prepack można ogólnie określić jako ustalenie pomiędzy inwestorem a niewypłacalnym przedsiębiorcą warunków sprzedaży całości lub części jego przedsiębiorstwa jeszcze przed ogłoszeniem upadłości dłużnika.

Rozwiązanie takie pozwala przede wszystkimi na zachowanie ciągłości funkcjonowania przedsiębiorstwa, przy jednoczesnej możliwości[...]

Doradca restrukturyzacyjny

Podstawowym założeniem nowej regulacji jest realizacja polityki nowej szansy, zgodnie z którą w stosunku do przedsiębiorstwa borykającego się z problemem niewypłacalności nie jest jego likwidacja, lecz skutecznie przeprowadzona restrukturyzacja. W celu zapewnienia należytego realizowania mechanizmów przewidzianych w poszczególnych postępowaniach restrukturyzacyjnych ustawodawca przewidział w nowej regulacji powołanie doradcy restrukturyzacyjnego. Jest to podmiot, który z założenia ma wspierać cały proces naprawczy. Ma to być podmiot profesjonalny, należycie przygotowany do[...]

Przesłanki upadłościowe – po zmianach

Co do przesłanek upadłościowych idea ustawy z 2003 roku „Prawo upadłościowe i naprawcze” niewątpliwie na tym polegała, by przesłanki upadłościowe możliwie uściślić w stosunku do obowiązującej poprzednio ustawy z 1934 roku. Miało to zapewne zapobiegać względności i czy dowolności ocen sądowych przy orzekaniu o upadłości. Idea była tyleż słuszna, co nierealistyczna.

Wadliwość dotychczasowej regulacji przesłanek

Jak powszechnie wiadomo dotychczasowa ustawa, obowiązująca do końca 2015 roku sformułowała dwie podstawowe przesłanki.[...]

O potrzebie zmian prawa upadłościowego

Ulepszenie Prawa upadłościowego

W dniu 1 stycznia 2016 roku wejdzie w życie nowa ustawa Prawo restrukturyzacyjne. Już teraz można rzec, że Prawo restrukturyzacyjne wprowadzi rewolucję do aktualnego prawa upadłościowego i naprawczego. Wskazać bowiem należy, że postępowanie upadłościowe z możliwością zawarcia układu oraz postępowanie naprawcze zostaną usunięte z ustawy prawo upadłościowe i naprawcze. Konsekwentnie, od 1 stycznia 2016 roku, ustawa ta będzie nosić nową nazwę to jest Prawo upadłościowe.[...]

 Do góry