Transakcje

Nie musimy bać się prokury

    •  Justyna Pietraszek
  • Komentarze

Komentarz Michała Tomczaka dla "Dziennika Gazeta Prawna" z dnia 15 września 2015 roku (dodatek: Firma i Prawo).

Niedawna uchwała siedmiu sędziów Sądu Najwyższego (z 30 stycznia 2015 r., sygn. akt III CZP 34/14} miała rozwiać wszelkie wątpliwości co do tego, czy prokura łączna niewłaściwa jest dopuszczalna. Po wielu latach sporów najwyższy prawniczy autorytet uznał, że stosowana powszechnie praktyka rejestrowania prokury łącznej niewłaściwej była zła i należy jej zaniechać. Okazało się jednak, że uchwała ta w praktyce wywołała niemałe zamieszanie: wielu przedsiębiorców[...]

Specustawa przesyłowa: przyspieszy strategiczne inwestycje, ale budzi wątpliwości

    •  Justyna Pietraszek
  • Komentarze

Komentarz Michała Tomczaka dla "Dziennika Gazeta Prawna" z dnia 01 września 2015 roku (dodatek: Firma i Prawo).

Ustawa z 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych, która ma usprawnić i przyspieszyć proces ich budowy – budzi wiele kontrowersji. Ta specustawa pozwala inwestorom m.in. ograniczyć liczbę pozwoleń niezbędnych do rozpoczęcia projektu, skrócić czas ich uzyskania, wprowadza szybką ścieżkę wywłaszczania nieruchomości.[...]

Bezkontraktowe świadczenie osoby trzeciej jest nieważne

W dniu 9 października 2014 roku, Sąd Najwyższy wydał wyrok , w sprawie o sygn. akt IV CSK 29/14 uznając, że nieważna jest umowa o świadczenie przez osobę trzecią, jeżeli żadnej ze stron nie łączy stosunek obligacyjny z tą osobą trzecią.

Mamy tu do czynienia z czysto cywilistycznym poglądem, w którym przeglądają się kluczowe zagadnienia doktrynalne z zakresu prawa cywilnego.

Zgodnie ze stanem faktycznym, na którym wyrok swój oparł Sąd Najwyższy, powódka wystąpiła z powództwem przeciwko R.J o zapłatę kwoty 250.000,00 złotych, na podstawie naruszenia przez pozwanego[...]

 Do góry