Oferta


Każda transakcja, restrukturyzacja, finansowanie przejęć i firmowe sprawy, traktujemy jako projekt, który ma swój początek i koniec. W rezultacie zaczynamy pracę z klientem, gdy cel współpracy jest uzgodniony w szczegółach i oczekiwania w stosunku do kancelarii są jasne.

Po uzyskaniu informacji, przygotowujemy szczegółową ofertą przez różne etapy transakcji, wraz z harmonogramem wyceny i różne działania, które podejmiemy w transakcji.

W rozliczeniach z klientem posługujemy się stawką godzinową. Jednakże w przypadku projektów dedykowanych ustalane jest godzinowe wynagrodzenie od górnej granicy (pokrywa opłaty), lub jako stałe wynagrodzenie (opłata stała).

W miarę realizacji projektu kiedy zachodzą zmiany, mamy również ograniczyć ryzyko klienta, a tym samym nasze, więc możemy sterować wydajnością procesu i poinformować klienta o jego przebiegu.

Na wydzielone projekty stworzyliśmy specjalną ofertę. Obejmuje ona:

•    Due Diligence
•    Audyty/ Procedury Compliance
•    Oferta dla funduszy
•    Oferta dla banków

Due Diligence

Due Diligence to badanie stanu spółki, przedsiębiorstwa, wyodrębnionego aktywa. Przedmiotem procesu due diligence może być wszystko, co jest przedmiotem obrotu. Celem natomiast takie badania jest ustalenie ryzyk związany z nabycie, zbycie, posiadaniem czy zarządzeniem danym aktywem. Due diligence wykonuje się nie tylko dla kupującego przed nabyciem aktywa, ale także dla sprzedającego, gdy chce się on przygotować do jego zbycia, dla emitentów, na potrzeby emisji papierów wartościowych akcji czy obligacji, które później mogą być oferowane na rynkach papierów wartościowych, w końcu dla samych spółek lub ich zarządów.

Zawsze przed przystąpieniem do działania, ustalamy cel badania oraz jego zakres, w tym te aspekty, które mogą mieć istotne znaczenie dla transakcji lub przejęcia danego aktywa.

Zawsze też ustalamy z klientem co ma być efektem naszych działań:

 • pełen raport z badania, z opisem stanu faktycznego i prawnego badanego aktywa, istotności ustalonych nieprawidłowości oraz środków jakie mogą być podjęte celem ich zminimalizowania lub wyeliminowania;
 • tzw. executive summary, tj. streszczenie wszystkich istotnych ustaleń dokonanych w ramach badania wraz ze wskazaniem sposoby minimalizacji lub eliminacji ustalonych ryzyk;
 • czy też coś co nazywamy roboczo receptą czyli samo wskazanie ryzyk oraz informacji co do możliwości ich eliminacji lub zminimalizowania ich skutków.

Due Diligence jest realizowane przez stały zespół czterech osób, z których każda jest odpowiedzialna za z góry określony zakres badania. W konsekwencji proces ten przeprowadzają osoby z doświadczeniem i odpowiednią wiedzą do określonych dziedzinach prawa.

Staramy się też, aby proces ten był możliwie jak najbardziej efektywny w czasie i nie trwał dłużej niż dwa do trzech tygodni, w zależności od dostępności dokumentów i informacji.

Osoba odpowiedzialna:
Karolina Kocemba,
Amelia Daszkiewicz

Audyty / Procedury Compliance

Audyty i procedury Compliance to usługa dedykowana dla klientów świadomych, tzn. takich, którzy wolą wiedzieć co się dzieje w ich organizacjach i z jakimi potencjalnie ryzykami mogą się zmierzyć w najbliższej przyszłości. Dotyczy to przede wszystkim obszarów wrażliwych dla danych przedsiębiorców. Ograniczenie takich ryzyk Niekoniecznie wymaga przeprowadzenia pełnej procedury badania stanu spółki. Dlatego stworzyliśmy usługę audytu, która jest badaniem stanu spółki pod kątem konkretnego zagadnienia prawnego lub biznesowego, czy też zakresu przedmiotowego działalności rodzącego ryzyka prawne. Jest też weryfikacją procedur stosowanych w spółce w tym zakresie.

Audyt składa się z następujących etapów:

 • Ustalenia z klientem celu badania oraz jego zakresu;
 • Zebrania informacji i dokumentów w ramach organizacji;
 • Analizy danych i sporządzenia raportu;
 • Prezentacji i omówieniu wyników badania ze wskazaniem ewentualnych środków zaradczych.
 • Opcjonalnie proponujemy też szkolenia czy też warsztaty z wybranymi pracownikami celem wdrożenia uzgodnionych procedur.

Audyt przeprowadzamy w ciągu dwóch/ trzech tygodni w zależności od efektywności w dostępie do informacji. Usługa ta jest przez nas świadczona na podstawie uzgodnionego wynagrodzenia ryczałtowego.

Najczęściej klienci nasi korzystają z:

 • audytu ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa;
 • audytu realizacji obowiązków informacyjnych w spółkach publicznych;
 • audytu realizacji tzw. covenantów bankowych oraz obowiązków wobec instytucji finansowych;
 • audytu stosowania przepisów pracy;
 • audytu spraw korporacyjnych.

Osoba odpowiedzialna:
Amelia Daszkiewicz
Piotr Mikosik

Oferta dla Funduszy

Sumę doświadczeń w zakresie realizacji transakcji typu M&A zabraliśmy w formie szczególnej oferty, którą dedykujemy funduszom typu private equity, venture capital, funduszom inwestycyjnym oraz tym przedsiębiorcom, którzy w zakresie swojej działalności kupują i sprzedają małe i średnie przedsiębiorstwa. Każdy kto zajmuje się tego rodzaju operacjami, wie, że są to projekty raczej powtarzalne w swojej zasadniczej mierze, oparte na pewnym schemacie jak i standardzie powszechnie przyjętym i akceptowanym w środowisku. Zatem chodzi o to, aby taką operację przeprowadzić szybko, sprawnie, bezpiecznie i w miarę efektywnie, jednocześnie nie tracąc z pola widzenia jej ewentualnej specyfiki. Stąd nasza oferta usługi obsługi transakcji M&A.
Oferta ta charakteryzuje się zatem jej względnie wysokim zestandaryzowaniem co prowadzi do obniżenia jej kosztów.

Usługa ta polega na standardzie w tym zakresie czyli:

 • Przeprowadzeniu procesu Due Diligence i sporządzeniu raportu z badania;
 • Przygotowaniu struktury transakcji i jej harmonogramu;
 • Przygotowaniu dokumentów transakcyjnych;
 • Negocjacji z kontrahentem;
 • Wsparciu przy realizacji warunków transakcji, w tym obsługa zgłoszenia zamiaru koncentracji;
 • Organizacji Closingu.

Każdy z tych etapów wyceniamy odrębnie – ryczałtowo. Wyjątek stanowią tylko negocjacje, co do których dokonujemy indywidualnych ustaleń z klientem.

Proces ten przeprowadzamy efektywnie, sprawnie, małym zespołem dedykowanym do konkretnego projektu. Preferujemy projekty ze z góry określonym czasem realizacji.

Osoba do kontaktu:
Karolina Kocemba

Oferta dla banków

Korzystając z naszego doświadczenia w zakresie pozyskiwania finansowania stworzyliśmy też odrębną usługę skierowaną do banków oraz instytucji finansowych. Oczywiście skorzystać też z niej mogą przedsiębiorcy będący klientami tych instytucji.

Usługa ta obejmuje obsługę procesu udzielenie finansowania, tj.:

 • Przygotowania dokumentacji finansowania wraz z umową kredytową oraz dokumentami zabezpieczeń w standardzie stosowanym przez wszystkie banki;
 • Analizy optymalnych sposobów zabezpieczeń realizacji zobowiązań wobec Banków z uwzględnieniem struktury podmiotu finansowanego oraz celów finansowania;
 • Weryfikacji spełnienia warunków uruchomienia finansowania wraz z wydaniem opinii na rzecz Banku.

Usługę tę świadczymy w ramach uzgodnionego z klientem wynagrodzenia ryczałtowego. Według najwyższych standardów rynkowych oczekiwanych od instytucji finansowych.

Osoby odpowiedzialne: 
Karolina Lisicka, radca prawny 
Katarzyna Lamczyk

   Do góry