Due Diligence

Due Diligence to badanie stanu spółki, przedsiębiorstwa, wyodrębnionego aktywa. Przedmiotem procesu due diligence może być wszystko, co jest przedmiotem obrotu. Celem natomiast takie badania jest ustalenie ryzyk związany z nabycie, zbycie, posiadaniem czy zarządzeniem danym aktywem. Due diligence wykonuje się nie tylko dla kupującego przed nabyciem aktywa, ale także dla sprzedającego, gdy chce się on przygotować do jego zbycia, dla emitentów, na potrzeby emisji papierów wartościowych akcji czy obligacji, które później mogą być oferowane na rynkach papierów wartościowych, w końcu dla samych spółek lub ich zarządów.

Zawsze przed przystąpieniem do działania, ustalamy cel badania oraz jego zakres, w tym te aspekty, które mogą mieć istotne znaczenie dla transakcji lub przejęcia danego aktywa.

Zawsze też ustalamy z klientem co ma być efektem naszych działań:

  • pełen raport z badania, z opisem stanu faktycznego i prawnego badanego aktywa, istotności ustalonych nieprawidłowości oraz środków jakie mogą być podjęte celem ich zminimalizowania lub wyeliminowania;
  • tzw. executive summary, tj. streszczenie wszystkich istotnych ustaleń dokonanych w ramach badania wraz ze wskazaniem sposoby minimalizacji lub eliminacji ustalonych ryzyk;
  • czy też coś co nazywamy roboczo receptą czyli samo wskazanie ryzyk oraz informacji co do możliwości ich eliminacji lub zminimalizowania ich skutków.

Due Diligence jest realizowane przez stały zespół czterech osób, z których każda jest odpowiedzialna za z góry określony zakres badania. W konsekwencji proces ten przeprowadzają osoby z doświadczeniem i odpowiednią wiedzą do określonych dziedzinach prawa.

Staramy się też, aby proces ten był możliwie jak najbardziej efektywny w czasie i nie trwał dłużej niż dwa do trzech tygodni, w zależności od dostępności dokumentów i informacji.

Osoba odpowiedzialna:
Karolina Kocemba,
Amelia Daszkiewicz

     Do góry